Nya principer och kriterier

Princip 1: Lagefterlevnad
Alla tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser följs.

Princip 2: Arbetarrättigheter och arbetsvillkor
Socialt och ekonomiskt välbefinnande för den som arbetar inom skogsbruket bibehålls eller förbättras.

Princip 3: Urfolks rättigheter
Urfolks lagliga och hävdvunna rättigheter att äga, nyttja och förvalta landområden, besittningar och tillgångar som påverkas av brukandet identifieras och upprätthålls.

Princip 4: Relationer på samhällsnivå
Certifikatsinnehavaren bidrar till att bibehålla eller förbättra lokalsamhällens sociala och ekonomiska välstånd.

Princip 5: Utbyte av skogen
Den mångfald av produkter och andra nyttigheter som finns på skogsbruksenheten förvaltas på ett effektivt sätt så att den långsiktiga ekonomiska bärkraften samt miljöfördelarna och de sociala fördelarna upprätthålls eller förbättras.

Princip 6: Miljövärden och miljöpåverkan
Skogsbruksenhetens ekosystemtjänster och miljövärden upprätthålls, bevaras och/eller återställs. Negativ miljöpåverkan undviks, minskas eller åtgärdas.

Princip 7: Planering
Förvaltningen planeras i överensstämmelse med policy och mål. Den är anpassad till verksamhetens skala, intensitet och risk. Planen efterlevs och följs upp och utvärderas kontinuerligt för att bidra till en förbättringsinriktad skötsel. Det finns planerings- och rutindokumentation som är tillräcklig för att vägleda personal, och ge tillräcklig information till berörda intressenter och övriga intressenter samt ge motiv för beslut av brukningsåtgärder.

Princip 8: Uppföljning och utvärdering
För att en förbättringsinriktad skötsel ska kunna tillämpas, följs uppfyllelsen av förvaltningsmålen, skogsbrukets påverkan och skogstillståndet på skogsbruksenheten upp och utvärderas. Uppföljning och utvärdering anpassas till brukandets skala, intensitet och risk.

Princip 9: Höga bevarandevärden
Höga bevarandevärden (High Conservation Values, HCV) inom skogsbruksenheten bevaras och/eller stärks. Ett försiktighetsförfarande tillämpas.

Princip 10: Genomförande av brukningsåtgärder
Val och genomförande av de brukningsåtgärder som utförs på skogsbruksenheten av eller på uppdrag av certifikatsinnehavaren sker i enlighet med certifikatsinnehavarens ekonomiska, miljömässiga och sociala policys och mål och i överensstämmelse med FSC:s ”Principer och kriterier”.


Dessa principer och kriterier (FSC-STD-01-001 (V5-0) röstades igenom av medlemskapet i februari 2012. Nu pågår över hela världen en anpassning av nationella standarder till detta regelverk. Till hjälp finns en internationell standard (International Generic Standard, IGI). Läs mer på webbplatsen för IGI-processen.

Svensk översättning av principer och kriterier

Revised FSC P&C V5-0

Detta dokument innehåller de reviderade P&C (V5-0) som antogs i en medlemsomröstning 2012.

Explanatory Notes

Detta dokument innehåller reviderade P&C (V5-0) med bakgrundsinformation och förklarande texter (på engelska)