Nyheter

Tuesday, 17 September 2013
FSC:s klagomålsprocess fungerar och leder till åtgärder

Just nu följs ett klagomålsärende upp i Sverige


– Det är viktigt för FSC att klagomålsprocessen fungerar eftersom trovärdigheten är central för FSC. Det är bra att intressenter påpekar när det uppstår fel så att man kan komma till rätta med dessa. Det utvecklar systemet, säger Lina Bergström verksamhetschef vid Svenska FSC.

Vid den årliga FSC-revisionen fick Bergvik Skog två stora avvikelser. En av avvikelserna gäller att naturvärdesbedömning ska utföras för skogsbilväg tillsammans med tänkt avverkningsområde. Den andra avvikelsen gäller att de missat att identifiera två nyckelbiotoper. Ingen avverkning har dock skett inom nyckelbiotoperna.

Avvikelserna är ett resultat av att Naturskyddsföreningen skickade in klagomål om Bergvik Skog till deras certifierare DNV (Det Norske Veritas).

Den första avvikelsen handlar om att DNV och Naturskyddsföreningen tolkat en del av den svenska skogsbruksstandarden olika. Naturskyddsföreningen delade inte den tolkning som DNV gjort och förde då sitt klagomål vidare till Internationella FSC och ASI (Accreditation Services International), som är ett fristående organ som godkänner och kontrollerar certifierarna. ASI har nu utrett klagomålet och har gjort en annan tolkning av standarden än DNV, som certifierar Bergvik Skog.

DNV kommer att följa ASI:s nya tolkning av vad som menas med att göra en naturvärdesbedömning på beståndsnivå innan större skogliga åtgärder. DNV har även fått se över sina rutiner avseende hanteringen av klagomål. ASI kommer att besöka DNV i september för ytterligare granskning.

Mer information om ASI:s rapport hittar ni på Internationella FSC:s hemsida

DNV har i sin tur, som ett resultat av den nya tolkningen, gett Bergvik en allvarlig avvikelse för bristande naturvärdesbedömning. Att det blir en allvarlig avvikelse beror på att Bergvik tidigare år fått avvikelser för brister inom samma område.

Certifierarrapporten är offentlig och kommer att publiceras på FSC:s hemsida

Certifiering
Själva certifieringen, det vill säga kontrollen av att regelverket följs, görs av oberoende certifieringsföretag genom årliga kontroller. För mindre avvikelser gäller att de ska vara åtgärdade inom ett år, medan större avvikelser ska åtgärdas inom 3 månader. Ett FSC-certifikat är giltigt i fem år. För att ett certifikat ska förnyas krävs det att alla avvikelser är åtgärdade.

Hur klagomålsprocessen går till
Om du vill lämna ett klagomål ska du i första hand kontakta representanter för organisationen/företaget som du har synpunkter på. Försök att få till stånd en dialog. Ger det inget resultat kan du vända dig till den som certifierat företaget. Svenska FSC:s kansli kan ge dig vägledning och hjälpa till med kontaktuppgifter.

Certifierarna följer upp de klagomål som kommer in och bedömer om klagomålet är relevant i förhållande till standarden. Om klagomålet pekar på brister mot standarden kan de kräva åtgärder från certifikatsinnehavaren. Om du inte är nöjd med certifierarens svar eller bedömning kan du vända dig till Internationella FSC. Där går det att göra anmälningar direkt på webben.