Nyheter

Thursday, 01 April 2021
Digitala kartor underlättar samplanering

Kartor-samplanering (© Mostphotos)© Mostphotos

Nu kommer verktyg som ska underlätta samverkan mellan FSC-skogsbruk och renskötande samer. Holmen Skog tillgängliggör sedan 2019 digitala kartor som visar planerade åtgärder och resultat av genomförda samråd.


Samplanering är ett viktigt begrepp i den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige. Syftet är att stärka möjligheterna till samexistens för samisk renskötsel och skogsbruk på ett för båda parter acceptabelt sätt.

Stegen i samplaneringsprocessen utgår från FN:s urfolksdeklaration. Representanter för den samiska rennäringen ska erbjudas möjlighet att på förhand ta ställning till skogsbruksåtgärder på ett fritt och upplyst sätt.

Arbete med att klarlägga hur detta bäst kan genomföras pågår. Dels genom diskussioner om processens innehåll, men också genom att nya verktyg utvecklas.

Holmen Skog erbjuder sedan 2019 berörda samebyar tillgång till digitala kartor som visar vilka skogsbruksåtgärder som planeras inom renbetesområdena. Skikten läggs upp i god tid före ett planerat samråd.

– Den som loggar in har även möjlighet att skriva egna kommentarer, exempelvis om det finns behov av fältbesök, berättar Lars Jacobsson, skogsskötselansvarig på Holmen Skog.

Jonas Stinnerbom, ordförande i samebyn Vilhelmina Norra, uppskattar initiativet.

– En stor fördel är att det efter hand kommer bli möjligt att se skikt som både redovisar planerade åtgärder och resultat av samråd kring tidigare års åtgärder.

Just detta, att skapa överblick och transparens är ett av syftena med Holmens satsning.

– Alla har inte tagit till sig den nya tekniken ännu och vi arbetar fortfarande med att utveckla vårt verktyg. Men på sikt tror vi definitivt att detta kan göra det lättare att samverka, säger Lars Jacobsson.


Även Sveaskog arbetar med att ta fram ett digitalt kartverktyg för samråd om skogsbruksåtgärder.
Läs mer