Nyheter

Thursday, 01 October 2020
Nu träder FSC:s nya regler i kraft

Ny standard för skogsbruk i Sverige (© Mostphotos)© Mostphotos

I dag börjar den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige att gälla. Den nya standarden innebär en rad olika förändringar och har blivit enklare och tydligare. Certifierade skogsägare har nu ett år på sig att ställa om sitt skogsbruk.


Flera av förändringarna bidrar till att standarden kommer att bli lättare att förstå, tillämpa och kontrollera. Samt att kraven på hänsyn till miljövärden och sociala värden har stärkts.

Enklare och tydligare
En viktig ambition är att standarden ska vara enkel att förstå och därmed också att tillämpa och kontrollera. Exempel på förändringar som kan bidra till detta är att:

 • Språket blivit enklare och tydligare.
 • Företag som redan använder sig av ledningssystem kan använda sig av dem i sitt arbete med skogsbruksstandarden.
 • Rekommendationerna i skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn har införlivats i standarden.
 • Kraven på utbildning och kalibrering av dem som ska arbeta med naturvärdsbedömningar har blivit tydligare. Resultaten ska bli bättre och mer träffsäkra.

Höjda hänsynsnivåer
Här följer några exempel på områden där hänsynen till miljövärden och sociala värden stärkts:

 • Kravet på avsättningar för naturvårdsändamål (fem procent) har kompletterats med krav på att ytterligare fem procent ska skötas med anpassade metoder för att bevara och utveckla naturvärden eller sociala värden. Anpassat brukande kan innebära ytterligare avsättning, förstärkt hänsyn, någon specifik naturvårdsåtgärd, kontinuitetsskogsbruk eller social hänsyn.
 • Riktlinjerna för samverkan med dem som nyttjar skogen för andra syften än skogsbruk har utvecklats och blivit tydligare. Samverkan ska ge underlag för anpassningar av skogsbruket i områden som är viktiga för friluftsliv, rekreation och annan lokal verksamhet.
 • En särskild samplaneringsprocess har tagits fram som ger renskötare ökad möjlighet att påverka de planerade skogsbruksåtgärderna.
 • Ytterligare regler för att trygga arbetsmiljö och villkor för dem som arbetar i skogen har tillkommit och gäller inte bara för fast anställda utan också för säsongsarbetare och inhyrd arbetskraft.
 • Tydligare krav på hänsyn till hotade arter och lövträd i alla delar av skogsbrukscykeln har införts.
 • Naturvärdesbedömningar ska göras inför vägutbyggnader och grövre gallring.
 • Kraven för att motverka stora, kala avverkningsytor har vidareutvecklats.

FSC Sverige har skapat en särskild landningssida om den nya skogsbruksstandarden. Där finns material som beskriver viktiga förändringar, faktablad och svar på frågor.

Webbinarier
Delta på våra webbinarier för att lära dig mer om den nya standarden. Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig hos FSC Sverige, kommer att hålla en presentation och svara på era frågor.

Webbinarium kommer att hållas vid två tillfällen:

 • Torsdagen den 15 oktober kl. 14:00-15:30 (anmäl senast den 12 oktober)
 • Tisdagen den 27 oktober kl. 10:00-11:30 (anmäl senast den 23 oktober)

Skicka anmälan till kontakt at se.fsc point org