Nyheter

Friday, 25 September 2020
Urfolks rättigheter i FSC:s nya regelverk för skogsbruk i Sverige

(© Mostphotos)© Mostphotos

Den 1 oktober börjar den nya standarden att gälla för FSC-certifierat skogsbruk i Sverige. Nytt är bland annat ökade krav på samverkan mellan renskötseln och skogsbruket som bygger på FN:s urfolksdeklaration.


Det utökade samråd som vi kallar samplaneringsprocessen har införts i standaren för att förbättra förutsättningar för samexistens mellan skogsbruket och den samiska renskötseln, samt stärka den samiska renskötselns inflytande och villkor. Stegen i samplaneringsprocessen bygger på FPIC: Free, Prior and Informed Consent, eller på svenska: på förhand givet, fritt och upplyst samtycke, som kommer ifrån urfolksdeklarationen (UNDRIP).

– Den nya samplaneringsprocessen ska bidra till att parterna verkligen lyssnar på varandra och försöker komma fram till lösningar som kan fungera för bägge parter, säger Henrik von Stedingk, Skogs- och standardansvarig på FSC.

Samplaneringsprocessen innebär att parterna delar information med varandra. Skogsbrukaren presenterar sina planer på åtgärder. Samebyn delar information om sitt markutnyttjande, till exempel genom delande av renbruksplan. Följande åtgärder tas upp:

  • föryngringsavverkning,
  • markberedningsmetod,
  • val av trädslag,
  • användning av främmande trädslag,
  • bränning,
  • gödsling,
  • kontinuitetsskogsbruk i områden ovan naturvårdsgränsen,
  • anläggning av vägar.

Processen ska ske i god anda, och parterna ska göra sitt yttersta för att komma överens. Läs mer om hur processen ska gå till i dokumentet ”Sammanfattning av princip 3: Urfolks rättigheter i FSC-standard för skogsbruk i Sverige”.

Lärandeprocess
Det pågår diskussioner mellan företrädare för den samiska renskötseln och skogsbruket om delar av FSC- standarden som ännu är oklara: Hur ska medlingen gå till? Hur ska tvistelösningskommittén utses och agera? Vad innebär att en åtgärd omöjliggör renskötseln i samebyn? Vad innebär att samebyns anspråk inte får ha påtagliga inskränkningar på det långsiktiga brukandet? De första åren kommer det att vara en lärandeprocess för att hitta former för god samverkan och dialog och kring hur standarden ska tillämpas.

Sameradion har gjort ett reportage om införandet av den nya standarden i relation till den samiska renskötseln, där bland annat Henrik von Stedingk svarar på frågor och förklarar de nya reglerna.

Koncessionssamebyarnas renskötsel hamnar i Princip 4: Relationer på samhällsnivå i FSC-standard för skogsbruk i Sverige. I den nya standarden finns krav på samverkan med de som berörs av skogsbruket. Det innebär att koncessionssambyarna ska få information om planerade skogsbruksaktiviteter samt möjlighet att ge sin syn, så att certifikatsinnehavaren kan anpassa sitt skogsbruk. För områden av särskild vikt finns möjlighet att begära samråd.