Nyheter

Friday, 06 March 2020
Arter ska skyddas i FSC-skogsbruk

Slaguggla (© Mostphotos)© Mostphotos

Att skydda känsliga arter och värdefulla miljöer är ett kärnuppdrag för ett ansvarsfullt skogsbruk enligt FSC, globalt och i Sverige.


FSC-standarden för skogsbruk i Sverige innehåller krav på att skogsbruket ska göra naturvärdesbedömningar. Syftet är att identifiera biologiska mångfaldsvärden för att minimera risken för att skogsbruksåtgärder ska ge negativa effekter på miljö och naturvärden.

Skogar med höga bevarandevärden och nyckelbiotoper ska ringas in och får inte avverkas. Minst fem procent av skogsägarens produktiva mark ska sättas av för naturvårdsändamål.

Men FSC-standarden innehåller flera andra krav som har till syfte att skydda eller skapa förutsättningar för biologisk mångfald. Kända förekomster av sällsynta, hotade eller utrotningshotade arter och deras miljöer ska kartläggas. Vid avverkning ska åtgärder genomföras som bidrar till att dessa arter kan skyddas, exempelvis genom att träd och trädgrupper som har betydelse för känsliga arter lämnas kvar.

Konflikter om bedömningar
Ibland finns skilda meningar om vad som är höga bevarandevärden och nyckelbiotoper, och vad som ska skyddas. Ett aktuellt klagomål gäller en avverkningsanmälan utanför Sorsele i norra Sverige. Här råder skilda meningar om naturvärdena i ett område som anmälts för avverkning. Flera intressenter anser att nyckelbiotoper och områden med höga bevarandevärden omfattas av avverkningsanmälan och inte borde få avverkas.

En certifierare har granskat skogsbolagets planering, men anser inte att den är i strid med FSC:s regler. Intressenterna som klagat har nu möjlighet att föra klagomålet vidare till Assureance Services International som övervakar och granskar certiferare i FSC-systemet.

Artskydd på flera sätt
När konflikter uppstår är det certifierarnas uppgift att bedöma den faktiska situationen i skogen. FSC Sverige har ingen roll i certifierarnas granskning. FSC-systemet bygger på att certifiering genomförs av en oberoende, tredje part.

Däremot uppmuntrar FSC Sverige missnöjda intressenter att föra dialog med skogsbruket och att föra sina klagomål vidare om det inte går att komma överens. Vi vill samtidigt poängtera att kravet på avsättningar inte är den enda regel som syftar till att skydda biologisk mångfald och rödlistade arter i svenskt FSC-skogsbruk.