Nyheter

Thursday, 22 August 2019
FSC International har publicerat sin årsredovisning för 2018

Årsredovisning 2018 FSC International

Det preliminära bokslutet visar att Internationella FSC under 2018 vände föregående års förlustsiffror till ett plusresultat. Detta tack vare ökade intäkter och en måttlig ökning av kostnaderna.


Intäkterna ökade med närmare 2,5 miljoner US dollar under 2018 jämfört med 2017. Tillströmningen av certifierade företag förklarar en stor del av intäktsökningen. Tillskottet var välbehövligt eftersom FSC redovisade ett underskott på närmare 1 miljon US dollar år 2017.

FSC:s globala, strategiska plan pekar ut flera utvecklingsområden som kräver resurser. Här följer några exempel på aktiviteter som genomfördes under 2018:

En enkätundersökning genomfördes där FSC:s intressenter tillfrågades om sin syn på FSC-systemets styrkor och svagheter. Där framkommer bland annat att en stor majoritet anser att FSC:s trekammarsystem representerar ett av FSC:s viktigaste kärnvärden.

Under 2018 sjösattes arbetet med att utveckla och förbättra möjligheterna för mindre skogsägare att delta i FSC-systemet – under projektnamnet New approaches.

Ett omfattande arbete med att utveckla och introducera digitala tekniker pågår. Detta med dubbla syften: att stärka systemets tillförlitlighet och att sänka kostnaderna för certifiering.

Ett exempel är arbetet med att ta fram och tillgängliggöra globala kartor som visar var den FSC-certifierade marken finns. Ett annat är arbetet med att skapa system för att spåra en virkesfibers geografiska ursprung. Detta som ett verktyg för att bekämpa illegala avverkningar och ingripa mot fusk i FSC:s tillverkningskedjor.

Läs mer om detta och annat i årsredovisning för 2018.