Nyheter

Thursday, 27 June 2019
Nyckelbiotoper i nordvästra Sverige

Skägglav på tallskog (© FSC Sverige)© FSC Sverige

Skogsstyrelsens besked att högre krav kommer att ställas på nyckelbiotoper i nordvästra Sverige påverkar inte hanteringen av nyckelbiotoper inom FSC.


Nyckelbiotoper får enligt gällande svensk standard för FSC-skogsbruk inte avverkas. Standarden slår också fast att det som avses är nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik från 1995. Den reviderade skogsbruksstandard som för närvarande granskas av internationella FSC innehåller samma formuleringar.

Att Skogsstyrelsen nu bestämt att det i nordvästra Sverige kommer att ställas högre krav än tidigare för att ett område ska klassas som en nyckelbiotop kommer inte att påverka FSC:s syn på nyckelbiotoper. Det är den svenska skogsbruksstandardens krav och intentioner som ska följas.

Läs mer i FSC:s svenska skogsbruksstandard
Läs mer om Skogsstyrelsens beslut på deras webbplats