Nyheter

Friday, 29 June 2018
Påverka framtidens skogsbruk i Sverige

Konsultation av skogsbruksstandard (© Mostphotos)© Mostphotos

Idag inleder Svenska FSC den andra konsultationen om FSC:s standard för skogsbruk i Sverige. Standarden påverkar hälften av Sveriges skogar. Konsultationen pågår mellan 29 juni till 31 augusti. Denna gång finns också en standard anpassad för mindre markägare med i konsultationen.


Medlemmarna i Svenska FSC har tillsammans arbetat fram det nya förslaget på en ny skogsbruksstandard. Det har varit en omfattande process och arbetet har engagerat många.

- Att ta fram en ny standard är oerhört viktigt! Det har varit ett omfattande arbete med att hantera alla svar som kom in efter första konsultationen. Nu har vi enats om ett förslag som vi tror kan få en stor betydelse genom att påverka svenskt skogsbruk i framtiden, säger Jenny Wik Karlsson, ordförande för Svenska FSC.

Några av de största skillnaderna mellan den nuvarande standarden och det nya förslaget är:

 • Ökad tydlighet och förenklat språk – vi har strävat mot att skriva tydliga indikatorer med tydliga krav. Det ska vara enkelt att förstå vad man ska göra i skogen, detta underlättar även för certifieraren att kontrollera.
 • Standard anpassad för mindre markägare – en separat standard anpassad för mindre markägares villkor.
 • Samexistens mellan samisk renskötsel och skogsbruk – förslaget innebär en mer omfattande samplaneringsprocess som ger renskötarna ökad möjlighet att påverka de planerade skogs-bruksåtgärderna.
 • Samverkan med lokalsamhället – innebär bland annat att brukandet av skog i områden som är viktiga för friluftsliv, rekreation och övrig verksamhet i bygden anpassas. Avsättningar vid kompensation för vindkraftsetablering kan även motiveras av sociala värden, inte bara naturvärden.
 • Anpassat brukande – utöver de 5 % produktiv skogsmark som ska avsättas ska ytterligare 5 % avsättas eller ha ett anpassat brukande. Anpassat brukande kan innebära förstärkt hänsyn, någon specifik naturvårdsåtgärd, kontinuitetsskogsbruk eller social hänsyn.
 • Tydligare krav på främmande trädslag – inga främmande trädslag får nyetableras som inte har genomgått en omfattande riskprövning där det fastslagits att det kan vara lämpligt avseende produktion, ekologi och spridningsrisk. Det finns även begränsningar i arealen främmande trädslag som får nyetableras.
 • Naturvärdesbedömning – nytt är en större tydlighet avseende utbildning och kalibrering för de som ska utföra naturvärdesbedömningen, speciellt avseende identifiering av nyckelbiotoper. Naturvärdesbedömning krävs även inför vägutbyggnad och grövre gallring. Nytt är också en starkare koppling mellan naturvärdesbedömningen på objektsnivå och den ekologiska landskapsplanen.
 • Ny struktur – då det skett regelförändringar på internationell nivå har dessa inarbetats i den nya standarden. Dessa är FSC:s nya principer och kriterier, samt den internationella standar-den (IGI) som innebär en ökad harmonisering mellan FSC-standarder världen över.

Andra skillnader mellan standarderna är bland annat:

 • ökad hänsyn på stora hyggen,
 • hänsyn till vedlevande insekter,
 • hänsyn till fåglar,
 • personalutrymme för de som arbetar i skogen,
 • miljöhänsyn tas under hela omloppstiden och inte bara vid avverkning,
 • tydlig koppling till skogssektorns målbilder m.m.

Det är FSC:s medlemmar som utvecklar standarden genom representanter i standardkommittén och i arbetsgrupper. Svenska FSC:s styrelse överser processen och beslutar att standarden är klar för att skickas in för godkännande till FSC International.

Alla beslut är alltid kammarbalanserade – det betyder att representanter från alla tre kamrarna är representerade och står bakom beslutet.

Samma grundregler gäller i hela världen
Skogsbrukscertifiering enligt FSC innebär att skogsmarken sköts enligt FSC:s principer och kriterier, som de kommer till uttryck i nationella skogsbruksstandarder. Standarderna utgår från de globala reglerna, men är anpassade till de skilda förhållanden som råder i olika länder eller regioner. Endast de standarder som uppfyller alla krav i FSC:s globala principer och kriterier kan godkännas av FSC International.

Var med och påverka det svenska skogsbruket genom att delta i konsultationen. Skicka dina synpunkter till info at fsc-sverige point org senast den 31 augusti, använd svarsformuläret.

Här hittar du all information du behöver för att delta i konsultationen – Revision av skogsbruksstandarden.

Presskontakt:
Lena Dahl – verksamhetschef, Svenska FSC, lena.dahl at fsc-sverige point org

Har du frågor om den nya standarden, kontakta:
Henrik von Stedingk, Skogs- och standardansvarig, Svenska FSC, henrik.von.stedingk at fsc-sverige point org

Har du frågor om standardprocessen, kontakta:
Jenny Wik Karlsson – ordförande, Svenska FSC, jenny at sapmi point se

FSC® - Bra för skog och människor
Forest Stewardship Council är en ideell organisation som arbetar för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar med hjälp av standarder och certifiering. Systemet är frivilligt, globalt och marknadsdrivet. Över 200 miljoner hektar skog i över 80 länder är idag FSC-certifierad. I Sverige är drygt 50 procent av skogsarealen FSC-certifierad. Du hittar mer information om Svenska FSC på www.fsc-sverige.org