Nyheter

Tuesday, 12 June 2018
Centraliserad riskbedömning för Controlled Wood i Sverige nu publicerad

Controlled Wood (© FSC GD)© FSC GD

Den centraliserade riskbedömningen för Controlled Wood i Sverige är nu publicerad och börjar gälla 8 november 2018. Den ska användas av företag för inköp av icke-certifierat material. Riskbedömningen avgör hur stor risken är att svenskt virke kommer från oacceptabla kategorier enligt FSC regler.


I Sverige kommer en centraliserad riskbedömning att gälla.

För de kategorier som bedömts som specificerad risk ska de certifierade företagen ta fram kontrollåtgärder. Kontrollåtgärderna är ett sätt att minska risken för att virke från oacceptabla källor kommer in i certifieringskedjan. I standarden för Controlled Wood finns det fem kategorierna som anses som oacceptabla, och får därmed inte ingå i FSC-märkta produkter. Dessa kategorier är:

1. Olagligt avverkat virke
2. Virke som avverkats i strid med traditionella och mänskliga rättigheter
3. Virke från avverkningar som hotar höga naturvärden
4. Virke från områden som avskogas eller omförs till plantager
5. Virke från områden med genmodifierade trädslag

I Sverige klassificeras kategori 1, 2, 4 och 5 som låg risk. Kategori 3, virke från avverkningar som hotar höga bevarandevärden, är klassificerad som specificerad risk. Det innebär att det behövs kontrollåtgärder avseende områden med höga bevarandevärden.

För mer detaljerade uppgifter se den centraliserade riskbedömningen.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229