Nyheter

Tuesday, 13 March 2018
Mindre kemikalier i skogen

Snytbagge. (© Claes Hellqvist, SLU.)© Claes Hellqvist, SLU.

Statistik från Svenska FSC visar att antalet plantor som behandlats med kemiska bekämpningsmedel fortsätter att minska i den svenska skogen. Enligt prognosen kommer de FSC-certifierade markägarna helt slutat använda kemiskt behandlade plantor till 2021.


Den nya statistiken visar att kemikalieanvändningen minskat med 75% från 2010 till 2017.

- FSC:s krav på att skogsägare ska sluta använda kemiskt behandlade plantor och kravet på årliga dispensansökningar har drivit på utvecklingen av alternativa skydd, säger Henrik von Stedingk, Skogs- och standardansvarig vid Svenska FSC.

Andel behandlade plantor. – Figuren visar fördelningen av kemiskt respektive mekaniskt behandlade plantor under åren 2010–2017. Den streckade linjen visar prognosen för 2018–2021.Enligt FSC:s regler för skogsbruk får kemiska bekämpningsmedel inte användas i skogen. Genom åren har certifierade markägare varit tvungna att söka dispens från reglerna för att få använda kemikalier i syfte att minska andelen snytbaggeskador på nyplanteringar. Markägaren måste också visa att de aktivt arbetar för att hitta alternativ samt att de har en tidsplan för att helt fasa ut kemikalieanvändningen.


Figuren ovan visar fördelningen av kemiskt respektive mekaniskt behandlade plantor under åren 2010–2017. Den streckade linjen visar prognosen för 2018–2021.

Figuren nedan visar fördelningen mellan behandlade plantor (kemiskt respektive mekaniskt) och obehandlade plantor. Ungefär hälften av alla plantor bland FSC-certifierade markägare är obehandlade.

Andel av alla behandlade plantor – Figuren visar fördelningen mellan behandlade plantor (kemiskt respektive mekaniskt) och obehandlade plantor. Ungefär hälften av alla plantor bland FSC-certifierade markägare är obehandlade.- Minskningen av kemiskt behandlade plantor har gått fort sedan 2010, men att nå nollstrecket är svårare. Det finns några typer av plantor där utvecklingen för att hitta effektiva mekaniska skydd fortfarande pågår, säger Henrik von Stedingk.

Enligt storskogsbrukets egna prognoser kommer 2018 att vara sista året för kemikaliebehandlade plantor. För de mindre skogsägarna uppskattas slutåret till 2020. Att det går långsammare för småskogsbruket beror på att det är många enskilda markägare som behöver införa rutiner för kemikaliefritt skogsbruk. När nya skogsägare har anslutit sig till certifieringen har FSC också accepterat en något längre utfasningsperiod.

Varför används kemikalier i skogen?
Snytbaggen orsakar stora skador på de nyplanterade hyggena då den gnager av barken runt stammen på barrplantorna så att de dör eller skadas. Detta kostar svenskt skogsbruk hundratals miljoner kronor varje år.

Mekaniska skydd
Fördelarna med mekaniska skydd är att arbetsmiljön för dem som hanterar plantorna förbättras och att mindre giftiga ämnen kommer ut i naturen. Mekaniskt skyddade plantor är något dyrare i inköp, men räknar man på totalkostnaden jämnar det oftast ut sig eftersom det mekaniska skyddet håller längre, och kan man oftast slippa efterbehandla plantan i fält. Försök har visat att de mekaniska skydden fungerar lika bra som de kemiska.

Mer information om snytbaggen och icke-kemisk bekämpning hittar du hos Sveriges lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen.