Nyheter

Monday, 04 December 2017
FSC erbjuder ett ansvarsfullt skogsbruk

Lunglav (Lobaria pulmonaria) – betecknas som nära hotad på den svenska rödlistan. Arten kan gynnas av att träd med förekomst sparas vid avverkning. (© Svenska FSC)© Svenska FSC

Ett ansvarsfullt skogsbruk innebär att skogen brukas, men med ökad en hänsyn. Det kan handla om att lämna fler träd vid avverkning, men det handlar också om att identifiera och bevara områden med höga naturvärden, såsom nyckelbiotoper.


70 företag från fyra Europeiska länder har skrivit under den kampanj som organisationerna Skydda skogen och Robin Wood driver mot regeringen, Skogsstyrelsen och tre skogsbolag. I det öppna brevet nämns FSC vid flera tillfällen och organisationerna hänvisar till våra regler för FSC-certifierat skogsbruk i Sverige. I kampanjen uppmanas FSC-certifierade företag att avstå från att köpa FSC-certifierad skog eller skogsprodukter från Sverige. Vi tycker därför att det är nödvändigt att förklara vad som står i regelverket och hur vårt certifieringssystem fungerar.

Att avstå från att köpa FSC-certifierad skog eller skogsprodukter och istället handla från andra leverantörer innebär att företag köper material som inte kontrollerats, varken i skogen eller i värdekedjan. Det innebär att de riskerar att köpa produkter som kommer från avverkade nyckelbiotoper, från illegala avverkningar och från områden där man inte tagit hänsyn till lokalbefolkning, till urfolk eller till arbetares rättigheter.

Vi tycker istället att fler företag och konsumenter ska köpa och efterfråga fler certifierade produkter. För ju mer skog som blir FSC-certifierad, och ju fler företag som väljer att certifiera sin verksamhet, desto större blir den positiva påverkan för både Sverige och världens skogar. Vi vill att både markägare, företag och konsumenter ska ta ansvar, och det kan de göra genom att välja FSC. På så sätt kan vi tillsammans se till att världens skogar finns kvar för framtida generationer.

Globala regler – lokal anpassning
I Sverige är kalhyggesbruk det vanligaste sättet att bruka sin skog. FSC:s regler tar inte ställning till vilken skogsbruksmetod som ska tillämpas i ett land. Istället anpassas den rådande metoden så att skogsbruket blir bättre för biologisk mångfald och tar större social hänsyn. Så, trots att FSC är en global organisation med globala regler så görs lokala anpassningar. En svensk tall- och granskog måste skötas på ett annat sätt än en skog i södra Europa eller en regnskog i Amazonas.

Några konkreta bidrag som FSC:s regler leder till för den biologiska mångfalden i Sverige är att: (1) Minst 5 % av produktiv skogsmark med höga naturvärden ska undantas från skogsbruk. Den sparade skogen gynnar arter knutna till äldre skog. (2) Fler träd ska lämnas kvar vid avverkning. De lämnade träden kan fungera som livbåtar så att arter överlever tills ny skog växer upp, de blir på så sätt viktiga livsmiljöer för bl.a. vedsvampar, fåglar och skalbaggar. (3) Skogsägare med större markinnehav ska bränna en viss del av sin skog så att brandberoende insekter kan överleva i skogen.

I kampanjen används en del begrepp som är vanliga inom skogssektorn och som både det konventionella skogsbruket och det FSC-certifierade skogsbruket förhåller sig till.

Nyckelbiotoper är ett begrepp som Skogsstyrelsen har definierat för att identifiera skogsområden med särskilt höga biologiska värden. Dessa innehåller ofta mycket död ved och gamla träd och utgör livsmiljöer för många rödlistade arter. Enligt FSC:s regler ska en certifierad markägare identifiera och undanta alla nyckelbiotoper från skogsbruk.

”Skogar med höga bevarandevärden” är skogslandskap som både innehåller höga naturvärden som ska skyddas och annan skog som kan brukas, men med hänsyn till landskapens naturvärden. Inom FSC klassas fjällnära skog och områden med koncentrationer av nyckelbiotoper som skogar med höga bevarandevärden.

Våra regler utvecklas av våra medlemmar. Bland medlemmarna finns organisationer och företag som representerar våra tre kammare (social, miljö och ekonomisk). På så sätt arbetar miljöorganisationer, fackförbund, samerna och företagen tillsammans för att skapa våra regler för ett ansvarsfullt skogsbruk.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229