Nyheter

Monday, 22 May 2017
FSC gör skillnad i Finlands skogar

Scots pine and Norway spruce – Scots pine (Pinus sylvestris) and Norway spruce (Picea abies) are the dominant species in Finnish production forests. (© Petri Volanen/Mostphotos)© Petri Volanen/Mostphotos

En studie från Svenska FSC visar hur FSC-certifieringen bidrar till biologisk mångfald i Finlands skogar. De viktigaste bidragen gäller bevarande av olika livsmiljöer för hotade arter, större nyckelbiotoper och kantzoner mot sjöar och vattendrag. Viktiga bidrag är också att biologiskt värdefulla träd lämnas vid avverkning och att blandskog främjas. Effekten av FSC:s regelverk för biologisk mångfald har jämförts gentemot den finska lagstiftningens krav för skogsbruk och analyserats utifrån vetenskaplig litteratur.


- Rapporten visar att det finns vetenskapligt stöd att FSC verkligen kan bidra till att bevara skogens biologiska mångfald och hur FSC kan fungera som ett komplement till lagstiftning och andra statliga naturvårdsåtgärder i Finland. Genom att FSC också handlar om social hänsyn och ekonomisk bärkraft bidrar man till att öka flera värden i skogen, säger Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig hos Svenska FSC.

Under de senaste fem åren har andelen FSC-certifierad skog i Finland mer än tredubblats. Idag är 8 % av Finlands skogar FSC-certifierade, totalt över 1.5 miljoner hektar. FSC-certifiering ställer krav på skogsbruket som går utöver kraven i den finska lagstiftningen. FSC leder bland annat till att stora nyckelbiotoper och livsmiljöer för hotade arter bevaras, utöver de mindre nyckelbiotoper och livsmiljöer för fridlysta arter som lagen skyddar. FSC leder också till att träd sparas i form av kantzoner längs med alla sjöar och vattendrag. Dessa livsmiljöer är viktiga för att bevara arter som inte kan överleva i den brukade skogen, eller som behöver särskilda biologiska strukturer för att överleva.

Där skogen brukas bidrar FSC med att både levande och döda träd lämnas, och att lövträd i barr- och blandskogar gynnas. Sammanlagt leder FSC:s regler till fler trädslag i olika åldrar och storlekar, och till en större strukturell variation i skogar, vilket i sin tur gynnar en större mängd av arter.

Detta är den tredje rapporten i en serie om FSC:s bidrag till biologisk mångfald. Tidigare studier har gjorts i Sverige och Estland.

Nedan hittar du rapporten.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229