Nyheter

Friday, 10 March 2017
Skogsstyrelsen pausar nyckelbiotopsinventeringen – men FSC:s regler är oförändrade

Pressmeddelande (© FSC GD)© FSC GD

Skogsstyrelsens beslut att pausa nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige påverkar inte FSC-certifieringens krav på att undanta nyckelbiotoper från skogsbruk.


FSC-reglerna kräver att alla nyckelbiotoper på certifierad mark undantas från kommersiellt skogsbruk. Skogsstyrelsens beslut att pausa registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige påverkar inte FSC:s regler. Skogsbrukare med certifierad skog i dessa områden fortsätter som tidigare med att avsätta alla identifierade nyckelbiotoper, både registrerade och oregistrerade. Det åligger den certifierade skogsbrukaren att undanta alla nyckelbiotoper, enligt kraven i standarden.

Läs mer om reglerna i vår skogsbruksstandard. Indikator 6.2.1. handlar om bevarande av nyckelbiotoper.

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. De har en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur.