Nyheter

Wednesday, 09 November 2016
Var med och påverka framtidens skogsbruk

Konsultation (© FSC GD)© FSC GD

Idag öppnar Svenska FSC den första konsultationen om FSC-standarden för skogsbruk i Sverige. Några av de största skillnaderna mellan den nuvarande standarden och det nya förslaget är dels ett ökat fokus på de sociala aspekterna men även miljöfrågor i form av tydligare krav och ökad hänsyn i kombination med skogsproduktion. Konsultationen pågår mellan den 22 september till 21 november 2016.


Medlemmarna i Svenska FSC har tillsammans arbetat fram det nya förslaget på en ny skogs-bruksstandard. Det har varit en omfattande process och arbetet har engagerat många medlemmar.

- Arbetet med att ta fram en ny standard är oerhört viktigt! Regelverket som medlemmarna utvecklat får en direkt inverkan på 50 % av Sveriges skogar, säger Jenny Wik Karlsson, ordförande Svenska FSC.

Några av de viktigaste förändringarna i förslaget på den nya standarden är:

Ökad tydlighet och förenklat språk – vi har strävat mot att skriva tydliga indikatorer med tydliga krav. Det ska vara enkelt att förstå vad man ska göra i skogen, detta underlättar även för certifieraren att kontrollera.

Samexistens mellan samisk renskötsel och skogsbruk – förslaget innebär en mer omfattande samplaneringsprocess som ger renskötarna ökad möjlighet att påverka de planerade skogsbruksåtgärderna.

Samverkan med lokalsamhället – innebär bland annat att brukandet av skog i områden som är viktiga friluftsliv, rekreation och övrig verksamhet i bygden anpassas. Vid vindkraftsetablering ska lokalsamhället stödjas i proportion till påverkan.

Anpassat brukande – utöver de 5 % produktiv skogsmark som ska avsättas ska ytterligare 5 % avsättas eller ha ett anpassat brukande. Anpassat brukande kan innebära förstärkt hänsyn, någon specifik naturvårdsåtgärd, kontinuitetsskogsbruk eller social hänsyn.

Tydligare krav på främmande trädslag – inga främmande trädslag får nyetableras som inte har genomgått en omfattande riskprövning där det fastslagits att kan vara lämpligt avseende produktion, ekologi och spridningsrisk. Det finns även begränsningar i mängden främmande trädslag som får etableras.

Naturvärdesbedömning – nytt är en större tydlighet avseende utbildning och kalibrering för de som ska utföra naturvärdesbedömningen, speciellt avseende identifiering av nyckelbiotoper. Naturvärdesbedömning krävs även inför vägutbyggnad och grövre gallring. Nytt är också en starkare koppling mellan naturvärdesbedömningen på objektsnivå och den ekologiska landskapsplanen.

Ny struktur – då det skett regelförändringar på internationell nivå har dessa inarbetats i den nya standarden. Dessa är FSC:s nya Principer och kriterier, samt den internationella standarden (IGI) som innebär en ökad harmonisering mellan FSC-standarder världen över.

Andra skillnader mellan standarderna är bland annat: ökad hänsyn på stora hyggen, hänsyn till vedlevande insekter, hänsyn till fåglar och personalutrymme för de som arbetar i skogen m.m.

Intressenternas synpunkter och önskemål
Det är FSC:s medlemmar som utvecklar standarden genom representanter i standardkommittén och i arbetsgrupper. Svenska FSC:s styrelse överser processen och är den som beslutar att standarden är klar för att skickas in för godkännande av FSC International.

Alla beslut är alltid kammarbalanserade – det betyder att representanter från alla tre kamrarna är representerade och står bakom beslutet.

För att få in ytterligare synpunkter från andra intressenter än medlemmar genomförs två konsultationer. Konsultationerna är öppna för alla att tycka till och lämna synpunkter. I samband med konsultationerna kommer också en del riktade aktiviteter ske för att få in synpunkter om specifika områden eller från vissa intressenter eller experter. Synpunkterna från konsultationerna kommer sedan att hanteras i arbetet med att utveckla den slutgiltiga standarden.

Samma grundregler gäller i hela världen
Skogsbrukscertifiering enligt FSC innebär att skogsmarken sköts enligt FSC:s Principer och kriterier, som de kommer till uttryck i FSC:s Svenska skogsbruksstandard. De utgår från de globala reglerna, men är anpassade till de skilda förhållanden som råder i olika länder eller regioner. Endast de standarder som uppfyller alla krav i FSC:s globala principer och kriterier kan godkännas av FSC International.

FSC - Bra för skog och människor
Forest Stewardship Council är en ideell organisation som främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar med hjälp av standarder och certifiering. Systemet är frivilligt, globalt och marknadsdrivet. Över 190 miljoner hektar skog i över 80 länder är idag FSC-certifierad. I Sverige är drygt 50 procent av skogsarealen FSC-certifierad. Du hittar mer information om Svenska FSC på www.fsc-sverige.org

Var med och påverka det svenska skogsbruket genom att delta i konsultationen. Skicka dina synpunkter till info at fsc-sverige point org senast den 21 november, använd svarsformuläret.

Läs mer om standardrevisionen på hemsida, där hittar du det nya förslaget, svarsformuläret, FAQ .m.m.

Har du frågor om den nya standarden kontakta:
Jenny Wik Karlsson – ordförande, Svenska FSC, jenny at sapmi point se

Presskontakt:
Lina Bergström – verksamhetschef, Svenska FSC, lina.bergstrom at fsc-sverige point org
Märta Lindqvist – kommunikationsansvarig, Svenska FSC, marta.lindqvist at fsc-sverige point org