Nyheter

Tuesday, 26 April 2016
20 år med Svenska FSC

FSC 20 år

I tjugo års tid har vi arbetat för ett ansvarsfullt skogsbruk i Sverige, och vi har kommit en bra bit på vägen. Andelen gammal skog och död ved ökar, och kemiska bekämpningsmedel är på god väg att fasas ut. Samtidigt ökar antalet företag som väljer FSC för att ta ansvar för sin produktion.


Som ett marknadsdrivet verktyg kan FSC påverka så att världens, och Sveriges skogar, brukas på ett ansvarsfullt sätt. Under de tjugo år som FSC funnits i Sverige har vi nått stora framgångar. Andelen certifierad skog ökar samtidig som både spårbarhetscertifikaten och varumärkeslicenserna ökar.

FSC i skogen
Idag kan vi se att vi gör skillnad för den biologiska mångfalden, att den hänsyn som de certifierade skogsägarna tar ger resultat. Vi kan idag se att FSC bidrar till den biologiska mångfalden. Brandberoende insekter blir allt vanligare, rödlistade skalbaggar gynnas av skapade högstubbar, samt att fågellivet gynnas av en ökad mängd lövträd. Allt som en följd av kraven i vårt regelverk. Det stöds av statistik från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som visar att det sedan 90-talet skett ett trendbrott inom skogsbruket, att både andelen gammal skog och död ved ökar. Samtidigt som de stora lövträden blir allt fler, något som gynnar den biologiska mångfalden.

Vi driver utvecklingen av minskad kemikalieanvändning i de svenska skogarna, och användningen för att bekämpa snytbaggen har halverats på fyra år. Genom att vi ställer krav på giftfria plantor drivs också utvecklingen mot att hitta alternativa lösningar framåt. Kemiska bekämpningsmedel är ett problem både för miljön och för de som arbetar med plantorna.

- GS-facket har under många år jobbat för att få bort giftanvändningen i skogen och den minskning vi sett de senaste åren fortsätter i rask takt. Alla certifierade skogsbolag har nu redovisat en tidsplan för utfasning av gifterna och om planerna håller kommer den sista giftbehandlade plantan sättas ut under 2019. Detta skulle aldrig inträffat utan FSC:s regelverk, säger Leif Johansson, central ombudsman för Facket för skogs-, trä-, och grafisk bransch, GS.

FSC på marknaden
På marknadssidan ökar FSC varje år då allt fler företag väljer FSC för att ta ansvar för sin produktion. Stora företag, som Fortum Värme som var Europas första energibolag att certifieras enligt FSC:s spårbarhetsstandard satsar på FSC för att till 2030 nå målet med att 100 procent av fjärrvärmen ska vara baserad på återvunnen eller förnybar energi. Samtidigt har Tetra Pak FSC-certifierat alla marknadsbolag och konverteringsfabriker, och kan därmed leverera FSC-märkta förpackningar i hela världen. De har spårbarhetscertifierat hela produktionskedjan, vilket omfattar alla Tetra Paks konverteringsfabriker och marknadsbolag. Det är en av FSC:s största flerplatscertifieringar och täcker sammanlagt 92 enheter i världen.

Förra året meddelade IKEA att hela deras katalog trycks på FSC-certifierat papper. Den 217 miljoner exemplar stora IKEA-katalogen är den största upplagan någonsin att tryckas på FSC-certifierat papper. Läggs det totala antalet kataloger på rad blir den totala längden 46,000 kilometer. Det är tillräckligt för att omfamna jorden ett varv, då är det extra viktigt att papperet kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk.

FSC och framtiden
Delar av världens skogar står fortfarande inför stora utmaningar. Av denna anledning har FSC antagit en ny global strategi, där ett av målen är att mer än fördubbla andelen av FSC-produkter i den globala skogsbaserade handeln till 20 procent år 2020. Denna nya riktning möter de utmaningar som världens skogar, och de skogliga intressena, står inför.

FSC i siffror

  • 12 173 649 hektar av Sveriges skogar är certifierat enligt FSC, det är ungefär 50 % av Sveriges skogar.
  • I Sverige 331 företag är certifierade enligt FSC spårbarhetsregler i regler.
  • Svenska FSC har 52 medlemmar
  • På kansliet jobbar sju personer

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229