Nyheter

Friday, 17 April 2015
Kommentar på Svenska FSC:s nominering till Svenska Greenwashpriset 2015

Jordens Vänner vilseleder allmänhet och konsumenter genom att nominera Svenska FSC till Greenwashpriset 2015. Nomineringen är både missvisande och innehåller sakfel. Svenska FSC är en demokratisk organisation som driver minskad kemikalieanvändning i de svenska skogarna och som bidrar till ökad biologisk mångfald.


I nomineringen finns en rad påståenden om FSC som inte stämmer. Bland annat hävdar Jordens Vänner att FSC konsekvent ger dispens för användning av gifter i skogsbruket. Det stämmer inte! Enligt FSC:s svenska skogsbruksstandard får kemiska bekämpningsmedel inte användas i skogen. Om det finns tungt vägande skäl går det att söka dispens. För att en dispens ska beviljas krävs:

1) motivering av användningen
2) information från föregående år hur mycket man minskat användningen
3) en avvecklingsplan där man beskriver hur man antingen själv utvecklar nya metoder eller driver på utvecklingen för andra alternativ.

Det är ett arbetssätt som fungerar. Mellan åren 2010-2014 har det skett en halvering av insekticidanvändningen mot snytbagge i FSC-certifierad skog i Sverige och utvecklingen av alternativa metoder har drivits på. Enligt vår prognos för 2015 kommer 73 % av plantorna att vara behandlade med icke-kemiskt skydd och 27 % med kemiskt skydd.

Det internationella regelverket över vilka kemiska ämnen som ska hamna på FSC:s lista för mycket farliga bekämpningsmedel, och som man måste söka dispens för, uppdateras löpande.

Jordens Vänner hävdar också att FSC framhäver kalhyggesbruket som en hållbar skogsbruksmetod. FSC tar inte ställning till olika skogsbruksmetoder, det vi istället gör är att höja nivån på ansvarstagandet inom skogsbruket, samt ställer tydligare krav än vad lagstiftningen gör oavsett vilken metod som används. Nyligen kom det statistik från Riksskogstaxeringen (från Sveriges lantbruksuniversitet) som visar att den ökade naturhänsynen inom skogsbruket ger resultat. Andelen gammal skog, lövdominerad skog och förekomst av död ved i våra svenska skogar har ökat varje år sedan 1993, vilket gynnar den biologiska mångfalden. Både skogsbrukscertifiering och den nya lagstiftningen ses som orsakerna till varför förändringarna skett.

Vidare menar Jordens Vänner att skogsbrukare som inte följer FSC:s regler inte behöver vidta några åtgärder. Detta stämmer inte heller. Om en markägare bryter mot FSC:s regler måste de vidta åtgär-der för att minska risken att samma sak händer igen. Eftersom FSC är en tredjepartscertifiering, d.v.s. att själva certifieringen och kontrollen att reglerna efterföljs görs av en oberoende certifierare, är det denne som följer upp att markägaren vidtagit åtgärder. Protokollen från kontrollerna är offentliga och går att hitta i FSC:s globala certifikatsdatabas öppen för alla

Varje år utesluts markägare från gruppcertifikaten, ca 10-30 stycken varje år, eftersom de inte klarar av att leva upp till FSC:s regler.

Jordens Vänner anser att de ekonomiskt starka aktörerna inom skogsnäringen har för stor makt, att de skulle utgöra en majoritet i Svenska FSC:s styrelse. Det stämmer inte. Våra medlemmar utformar FSC:s regelverk tillsammans. Medlemmarna är indelade i vårt kammarsystem; social kammare, miljökammare och den ekonomiska kammaren, där varje kammare äger en tredjedel av rösterna. Målet är att alla beslut ska tas i konsensus. I vår styrelse har varje kammare tre ordinarie platser, och den ekonomiska kammaren utgörs av representanter från producerande företag, mindre skogsbolag och en representant från de större skogsbolagen.

FSC och FSC:s medlemmar, både nationellt och internationellt, jobbar hela tiden aktivt med att ut-veckla våra regelverk för att få ett starkare system. Just nu pågår en revision av vår svenska skogs-bruksstandard (detta gör vi vart femte år) under remissrundorna har alla möjlighet att påverka. Den första remissen planeras till hösten.

Det är förvånande att Jordens Vänner väljer att nominera Svenska FSC till Greenwashpriset, när vi egentligen vill samma sak, att få till stånd ett mer hållbart skogsbruk. Världens skogar spelar en avgörande roll för människan. Skogar ger oss inte bara timmer och fiber utan är helt avgörande för flera livsviktiga ekosystemtjänster som klimatreglering, vattencykel, ren luft, mat och mediciner. Befolkningsökningen i världen kommer att öka efterfrågan på snart sagt alla resurser, bland annat svensk skogsråvara. Ett viktigt steg för att klara framtida utmaningar är att alla aktörer, från myndigheter och företag till frivilligorganisationer och medborgare, kan samarbeta och föra en diskussion om hur vi ska bevara och nyttja våra resurser. FSC är ett positivt exempel där medlemsorganisationer från alla delar av samhället samarbetar för att förändra och förbättra skogsbruksmetoder.

Konsumenter kan lita på FSC-märkningen. Självfallet ska verksamheter granskas och kritiseras när det förtjänas. Men det är anmärkningsvärt att Jordens Vänner i sin Greenwashing-kampanj inte har ansträngt sig mer för att kontrollera grundläggande fakta om vår verksamhet eller resultaten av vår certifiering. Det skadar förtroendet för båda våra organisationer.

Om FSC
FSC, Forest Stewardship Council®, är en ideell organisation som främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar med hjälp av standarder och certifiering. Systemet är frivilligt, globalt och marknadsdrivet. Över 180 miljoner hektar skogsmark i över 80 länder är idag FSC-certifierad. I Sverige är drygt 50 procent av skogsarealen FSC-certifierad.

Svenska skogsägare som följer FSC:s regler och har låtit certifierat sin skog spelar en viktig roll för en hållbar utveckling av den svenska skogen. Företag som använder FSC på sina produkter hjälper konsumenter att göra rätt val.


Relaterade dokument  
FSC Pesticides Policy in Sweden: https://se.fsc.org/preview.fsc-pesticides-policy-i […]

Den nya standarden som reglerar vilka ämnen som ska hamna på FSC:s lista för mycket farliga bekämpningsmedel: FSC-STD-30-001 V1-0 EN (2015): Indicators and thresholds for the identification of ‘highly hazardous’ pesticides (HHP).

Lista på de kemiska substanser som inte får användas inom FSC-certifierat skogsbruk utan dispens från Internationella FSC: FSC-STD-30-001a EN (2015): FSC List of 'highly hazardous' pesticides.

FSC-certifieringens bidrag till biologisk mångfald: https://se.fsc.org/preview.fsc-certifieringens-bid […]

FSC mitt i skogen: https://se.fsc.org/preview.fsc-mitt-i-skogen.a-795.pdf

Skogsdata från Riksskogstaxeringen: http://www.slu.se/sv/webbtjanster-miljoanalys/stat […]