Nyheter

Monday, 16 February 2015
Nya hårdare krav avseende bekämpningsmedel inom FSC®

Nya internationella regler har kommit ut som tydliggör och stärker kraven för vilka kemiska ämnen som ska hamna på FSC:s lista för mycket farliga bekämpningsmedel. Den nya listan innehåller ca 400 ämnen, att jämföra med den tidigare listan som innehöll ca 100 ämnen. Nya på listan är acetamiprid och imidacloprid, ämnen som används för att behandla plantor mot snytbaggeangrepp i Sverige.


Att ett ämne hamnar på listan betyder inte att det är förbjudet att använda, men att det krävs en dispens från Internationella FSC för att få använda sig av substansen. För att en dispens ska kunna vara aktuell krävs följande:

1) att ämnet är effektivt för att kontrollera organismer som skapar stor skada för skogsbruket,
2) att åtgärder genomförs som minskar socialt eller miljömässigt negativa effekter,
3) att det pågår ett strukturerat arbete för att hitta alternativa metoder.

I den svenska skogsbruksstandarden har vi länge haft striktare regler för användningen av kemikalier i skogsbruket än FSC internationellt. Svenska FSC har sedan länge ett system som hanterar dispenser för kemisk behandling av plantor mot snytbagge. Dispenserna har gällt ett år i taget. Skogsbrukaren har fått motivera sin användning av, visa på en minskning från föregående år samt ha en plan för utfasning av sin insekticidanvändning. Mellan åren 2010-2014 har det skett en halvering av insekticidanvändningen mot snytbagge i FSC-certifierad skog i Sverige och utvecklingen av alternativa metoder har drivits på.

De aktiva ämnena i Imprid Skog och Merit forest MG, acetamiprid respektive imidacloprid, finns med på den nya internationella listan för mycket farliga bekämpningsmedel. De innebär att fortsatt användning av de två insekticider som används för att behandla plantor mot snytbagge efter dispens från Svenska FSC också kommer att kräva dispens från Internationella FSC. Den nya internationella standarden börjar gälla den 10 mars 2015, varefter den certifierade skogsbrukaren får 6 månader på sig att upphöra med sin användning eller söka dispens. Därefter får inga preparat som innehåller något av de kemiska substanser som finns med på listan användas utan godkänd dispens från Internationella FSC.

Regler för hur man söker dispens från Internationella FSC finns sedan tidigare. Den internationella dispensen gäller för fem år i taget. Svenska FSC håller redan på att se över sina riktlinjer för bedömning av dispensansökningar och kommer att ta in de nya kraven i det arbetet. Svenska FSC kommer också att samverka med certifierarföretagen och Internationella FSC för att se om det är möjligt att synkronisera det dispensförfarande som vi har nationellt med de internationella kraven.

Aktuella dokument med länkar:

Den nya standarden som reglerar vilka ämnen som ska hamna på FSC:s lista för mycket farliga bekämp-ningsmedel:
FSC-STD-30-001 V1-0 EN (2015): Indicators and thresholds for the identification of ‘highly hazardous’ pesti-cides (HHP).

Lista på de kemiska substanser som inte får användas inom FSC-certifierat skogsbruk utan dispens från Internationella FSC:
FSC-STD-30-001a EN (2015): FSC List of 'highly hazardous' pesticides.