Nyheter

Wednesday, 03 September 2014
FSC driver utvecklingen till ett kemikaliefritt skogsbruk

Snytbagge (© Claes Hellqvist)© Claes Hellqvist

Målet med att helt fasa ut användningen av kemiska bekämpningsmedel mot snytbaggen i det FSC-certifierade skogsbruket är på väg att uppnås. Kemikalieanvändningen i det FSC-certifierade skogsbruket har halverats på 4 år. Genom att FSC ställer krav på en giftfri plantering på hyggena drivs utvecklingen med att hitta alternativa lösningar framåt.


Enligt FSC:s svenska skogsbruksstandard får kemiska bekämpningsmedel inte användas i skogen, men om det finns tungt vägande skäl går det att söka dispens. Certifikatsinnehavare har genom åren sökt dispens för kemikalie-användning i syfte att minska andelen snytbaggeskador på nyplanteringar. För att en sådan dispens ska beviljas krävs att man kan motivera sitt behov av kemikalieanvändning men även visa på hur man minskat sin användning av kemikalier och att man har en tidsplan för att helt fasa ut kemikalieanvändningen. Kravet på en giftfri plantering har också drivit fram alternativa icke-kemiska metoder för att skydda plantorna ifrån snytbaggeskador.

- Kemiska bekämpningsmedel är ett problem både för miljön och för de som arbetar med plantorna. GS-facket har under många år jobbat för att få bort giftanvändningen i skogen och den minskning vi sett de senaste åren fortsätter i rask takt. Alla certifierade skogsbolag har nu redovisat en tidsplan för utfasning av gifterna och om planerna håller kommer den sista giftbehandlade plantan att sättas ut under 2019. Detta skulle aldrig ha inträffat utan FSC:s regel-verk, säger Leif Johansson, central ombudsman för Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, GS.

Av de som ansökte om dispens hos Svenska FSC för år 2010 var 47 % av det totala antalet plantor kemiskt behandlade. För 2013 var motsvarande siffra 26 %. Enligt prognosen ska andelen kemikaliebehandlade plantor under 2014 vara 22 %. I takt med att kemikalieanvändningen har minskat så har andelen plantor med ett icke kemiskt skydd ökat från 4 % 2010 till 20 % 2013. Enligt prognosen kommer den att öka till 24 % under 2014. Det betyder att över hälften av de behandlade plantorna under 2014 kommer att utgöras av plantor behandlade med icke kemiskt skydd. Enligt de avvecklingsplaner som levererats kommer flera certifikatsinnehavare att helt ha slutat med kemiskt besprutade plantor under de närmsta åren.

Den utveckling som nu sker är resultatet av en lång och krävande process, som initierades av våra medlemmar i den sociala kammaren och miljökammaren. Under de senaste fyra åren har FSC:s certifikatinnehavare i Sverige gjort stora satsningar för att utesluta användandet av kemiska bekämpningsmedel från det certifierade skogsbruket. Några certifikatinnehavare har nått stor framgång, då de under de senaste åren nästan helt har uteslutit användningen av kemiska bekämpningsmedel vid planteringen. Minskningen har möjliggjorts alternativa fungerande metoder utvecklats som också blivit kommersiellt gångbara.

- För att nå ända fram till ett kemikaliefritt skogsbruk krävs ytterligare forskning och utveckling av mer effektiva och kostnadseffektiva skyddstekniker för att fylla efterfrågan, men också att få mindre markägare att lita på de nya alter-nativa metoderna. Genom att ställa krav på avvecklingstakten av kemikalieanvändningen kommer Svenska FSC att fortsätta driva på utvecklingen, säger Tomas Ekström, ordförande i Svenska FSC.

Läs mer i Svenska FSC:s rapport: FSC Pesticides Policy in Sweden

Kort om snytbaggen
Snytbaggen orsakar stora skador på de nyplanterade hyggena, då den gnager av barken runt stammen på barrplantorna. Detta leder till problem med föryngringen i skogen och kostar svenskt skogsbruk hundratals miljoner kronor varje år. För att skydda plantorna finns idag olika metoder för att bekämpa snytbaggen; insekticider (kemiska bekämpningsmedel), gnagavskräckare som består av kemiska ämnen utan giftverkan, samt mekaniska skydd (barriär- och beläggningsskydd) som fysiskt hindrar baggen från att nå fram till plantan. Ett annat sätt är hyggesvila, vilket betyder att man väntar med planteringen till risken för snytbaggeskador har gått över.