Nyheter

Wednesday, 23 July 2014
Nya riktlinjer för vindkraftsetablering

Riktlinjer för etablering av vindkraft har utvecklats för att ge en större tydlighet för vad som gäller för vindkraftsetablering på FSC-certifierad mark. De har tagits fram i samarbete mellan de tre kamrarna i Svenska FSC i en lång process och har nu godkänts av internationella FSC. Riktlinjerna tar fasta på att etableringen sker på ett sätt som mildrar de negativa konsekvenserna för biologisk mångfald och tar hänsyn till lokalbefolkningens synpunkter samt respekterar samernas rättigheter.


I korthet handlar riktlinjerna om att markägaren ska avsätta 1 hektar produktiv skogsmark för naturvårdsändamål för varje vindkraftverk som etableras eller redan är etablerat. För redan etablerade vindkraftverk ska marken avsättas innan 4 april 2015. Riktlinjerna innehåller också ett förtydligande om att etablering inte får ske i nyckelbiotoper eller skogar med höga bevarandevärden HCVF).

Helt nytt är riktlinjerna för tidig dialog. Dessa innebär att intressenter ska få information om planerad vindkraftsetablering innan den lagstadgade processen inleds. Information läggs ut på en hemsida vars publicering annonseras i lokalpressen. Intressenter har möjlighet att anmäla sig för att få vidare information. Innan en planerad vindkraftsetablering genomförs kallar certifikatsinnehavaren till möte. Synpunkter som kommer fram i mötet ska tas med miljökonsekvensbeskrivningen om processen inleds. Riktlinjerna för tidig dialog gäller från 4 april 2014.

Riktlinjerna finns i sin helhet som bilaga 12 i den svenska skogsbruksstandarden