Aktuella standardfrågor

Här hittar du information om standarduppdateringar

Friday, 15 February 2019
Bekämpning av granbarkborre

Granar angripna av granbarkborre (© Mostphotos)© Mostphotos

Förra årets torra och varma sommar ledde till stora angrepp av granbarkborre. Det finns risk att virkesskadorna blir än större under 2019. Därför finns behov hos skogsbruket i delar av Sverige att hitta sätt att bekämpa granbarkborren.


Grundregeln är att icke-kemiska bekämpningsmetoder ska användas i FSC-skogsbruk. Nu införs en möjlighet att ansöka om dispens för kemiska bekämpningsåtgärder mot granbarkborre under 2019. Detta på grund av prognoser från Skogsstyrelsen som indikerar att det finns risk för omfattande skogsskador orsakade av granbarkborre även under 2019. Hur stora de blir kommer att påverkas av sommarvädret.

Svenska FSC:s styrelse har formulerat bedömningskriterier för att tydliggöra vad som ska prövas i samband med en dispensansökan. Det måste tydligt framgå varför det finns behov av särskilda åtgärder. Likaså måste vald metod och preparat beskrivas. Påverkan på människa och miljö måste minimeras genom val av bästa möjliga teknik. Det finns även krav på en plan för att följa upp användning och effekter av fällor.

Fångstfällor med nät har med framgång använts för att bekämpa granbarkborren i Europa. Fångstfällorna innehåller lockämnen (feromoner), men också gifter som tar död på granbarkborren. Feromoner är doftämnen som granbarkborrar bland annat använder för att locka sina artfränder till lämpliga platser för fortplantning.

Virkesfällor har också använts, det vill säga trädvältor som behandlats med feromoner och insekticider. Denna senare metod kräver dispens från internationella FSC innan en eventuell dispens kan prövas av Svenska FSC.

I första hand ska alltid icke-kemiska metoder användas för att förebygga angrepp av granbarkborre. Det finns väletablerade tekniker. Ett sätt är att leta upp, avverka och snabbt ta ut angripna träd. Det motverkar kläckning och svärmning av nya generationer. Det går också att använda feromonfällor utan insekticider.

Kontakta Henrik von Stedingk, skogs och standardansvarig, för mer information.